دوشنبه 18 آذر 1398

دفترامور بانوان وخانواده

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/02 18:51 ویرایش : ‎1396/03/25 13:01 بازدید: 17243

تارنمای دفتر امور بانوان و خانواده

شرح وظایف :

 1. هدایت ، راهبری و هماهنگ سازی امور بانوان و خانواده در سطح استان بمنظور ایجاد زمینه رشد و تأمین همه جانبه حقوق مادی و معنوی زنان و تحکیم خانواده.
 2. سازماندهی و ساماندهی امور فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در راستای سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح استان.
 3. مطالعه و تحقیق در خصوص مسائل و مشکلات مرتبط به خانواده و بانوان در ابعاد زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی و جهت دهی آنان به سوی سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران با رویکرد بومی و ارائه پیشنهادهای لازم از طریق استفاده از پژوهش ها و نظرات نخبگان.
 4. مطالعه و شناخت امکانات و تسهیلات مختلف فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی استان و برنامه ریزی در جهت بهره برداری بهینه از امکانات مذکور برای تقویت جایگاه بانوان و خانواده در استان.
 5. تعیین راهبردها و شاخص های فرهنگی  ، اجتماعی  ، سیاسی و اقتصادی زنان و خانواده در سطح استان بمنظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای بهبود و ارتقای سطح کیفیت مناسبات خانواده.
 6. بررسی و شناسایی موانع و مشکلات اجرای  قوانین و مقررات مربوط به زنان و خانواده به منظور یافتن راه حل های مناسب برای رفع تنگناهای اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی زنان و تحکیم خانواده.
 7. مطالعه ، بررسی و برنامه ریزی نحوه آموزش وایجاد زمینه مساعدجهت افزایش سطح آگاهی و دانش عمومی خانواده ها و بانوان در استان با توجه به خصوصیات فرهنگی و اجتماعی اقتصادی حاکم بر مناطق.
 8. حمایت سازماندهی کانون های فرهنگی و اجتماعی بانوان و پشتیبانی از سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان و خانواده به عنوان ساز و کار توسعه و ارتقای مشارکت زنان در عرصه های مختلف.
 9. مدیریت تعامل با واحدهای استانی دستگاه های اجرایی ، سازمان ها و نهادهای ذیربط در امور بانوان به منظور تبادل نظر ، آگاهی از طرح ها و برنامه های سایر دستگاه ها و هماهنگیجهت پیشبرد امور زنان و خانواده از طریق کارگروه تخصصی زنان و خانواده.
 10. تلاش در جهت تامین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور خانواده و زنان در استان با همکاری واحدهای استانی دستگاه های ذیربط با تأکید بر اهمیت پیگیری مصوبات کارگروه تخصصی زنان،و خانواده در شورای برنامه ریزی و توسعه استان.
 11. فراهم آوردن موجبات اجرای وظایف وزارت کشور در ارتباط با مسائل خانواده و بانوان سراسر کشور  از طریق استاندار و فرمانداران  و سایر واحدهای استانی دستگاه های ذیربط.
 12. شناسایی مسائل و مشکلات اجرای برنامه های اجتماعی و رفاهی خانواده ها و بانوان استان و پیگیری از طریق مسئولین ذیربط تا رفع مشکلات.
 13. نظارت و پیگیری فعالیت کانون های فرهنگی اجتماعی خانواده و بانوان به منظور توسعه مشارکت زنان در عرصه های مختلف در سطح استان.

 

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی