اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1395/11/02 22:02 ویرایش : ‎1397/12/04 10:28 بازدید: 7949

شرح وظایف

1-پیگیری اجرای قوانین و مقررات مربوط به ورود،اقامت و تردد اتباع خارجی ،احوال شخصیه در حوزه استان.

2-انجام تعهدات فی مابین سازمانهای بین المللی و وزارت کشور درخصوص اتباع خارجی.

3-ساماندهی اتباع خارجی ساکن در استان برابر دستورالعمل های ذیربط.

4-دریافت و ثبت گزارش های مربوط به تردد مجاز و غیرمجاز اتباع خارجی در حوزه استان و انعکاس آنها به مراجع ذیربط.

5-انجام امور مربوط به پذیرش ،اسکان ،تقاضای تابعیت ،ترک تابعیت،بقاء تابعیت و شناسایی و استملاک اتباع خارجی و تکمیل و ارسال مدارک مربوط به وزارت کشور و سایر مراجع ذیربط.

6- مدیریت انجام امور مربوط به آموزش ،جرایم ،بهداشت و درمان ،احزاب ،تجمعات سیاسی و مذهبی،تردد دیپلمات های خارجی در کشور ،امور مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران وفق قوانین و مقررات .

7-انجام امور مربوط به احداث و راه اندازی و اداره امور اردوگاه های مراقبتی ،مهمانشهرها،مراکز بازگشت،نیازمندی ها،نواقص و معایب موجود برابر دستورالعمل های ذیربط از طریق مراجع مسئول.

8-مطالع و بررسی در مورد نیازمندی ها و تأمین رفاه و برقراری مستمری پناهندگان،معاودان و رانده شدگان و همچنین امور مربوط به اشتغال و آموزش آنها و تهیه گزارش های لازم در این زمینه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی.

9-انجام امور مربوط به ازدواج اتباع بیگانه با ایرانیان.

10-تشکیل کمیته های فرعی جهت رسیدگی به امور مربوط به وضعیت امور مهاجرین و اتباع خارجی.

11-بررسی وضعیت اتباع خارجی در استان و ارزیابی آثار مثبت و منفی تابعیت خارجی در کشور به منظور ارائه راهکارهای قانونی .

12-همکاری با واحدهای استانی سایر دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی و واحدهای ذیربط در امور اتباع خارجی.

13-نظارت بر آخرین آمار اتباع و مهاجرین خارجی در استان.

 

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی